Ugnės Žilytės piešinys
Ugnės Žilytės piešinys

Balandžio 1 d.

Skubiai gaminu dar straipsnį – Columbia universitetui. Įdomus Pomorskos pranešimas apie Solženicyną.

Balandžio 2 d.

Mano paties pranešimas apie Sają ir Glinskį. Visai netikėtai – tikras pasisekimas: Pomorska, Etkindas ir kiti pripažino jį geriausiu suvažiavime. Ir pripažino ne privačiais komplimentais, o viešai.

Balandžio 3 d.

Grįžome į Los Angeles. Pradedu paskaitas anglų kalba. „Akiračiuose“ Bukovskio interview, neabejotinai suredaguotas Štromo.

Etkindas: „Čia, Vakaruose, didžiausia bėda – kad dirbame vos vos, mažuoju piršteliu. Markišas1, kuris žino ir moka viską, dėsto elementarų rusų kalbos kursą. Aš bandau aiškinti studentams įvairias struktūralistines subtilybes, o jie mane klausia, ką reiškia žodis „опустил“2.“

Balandžio 4 d.

Spaudos konferencija su Grigorenka. Deja, nevykusi: Piotras Grigorjevičius šnekėjo prastai ir, kaip sakoma, reakcingai. Barė negrus, Vakarų liberalus etc. Jį nesunku suprasti ir pateisinti, bet žurnalistams to nepaaiškinsi. Šnekėjau ir aš, kitu tonu, bet irgi be didesnio atgarsio.

Balandžio 5 d.

Alantas kelia triukšmą „Dirvoje“ dėl 1977 metų literatūrinės premijos. Kiek suprantu, reikalas liečia ir mane. Premiją turėjo gauti Santvaras ar pats Alantas, tik netikėtai prisidėjo mano knygelė. Man premija tikrai nelabai reikalinga. O Alantas, vargšas, rašo straipsnį po straipsnio (absoliučiai neoriu ir negarbingu stiliumi) ir tiek įsinervino, jog gavo širdies smūgį!

Balandžio 6 d.

Pats išsiverčiau savo straipsnį į anglų kalbą ir nusiunčiau Allworthui į Columbią.

Balandžio 7 d.

Paskaitos kruta gana linksmai, ir vėl grįžta euforija.

Balandžio 8 d.

Užėjęs Raila pasakojo: Jurašas buvo operuotas – kažką jam išpjovė iš žarnyno.

Balandžio 9 d.

Diena pas Avižienius su Remeikiu. Pašnekesiai apie būsimus leidinius. Remeikis nori kuo daugiau sužinoti Lietuvos pogrindžio reikalų: klausinėja, garbės žodis, it KGB tardytojas. Atsakinėju itin atsargiai, nes visko galima tikėtis šiame pasaulyje.

Balandžio 10 d.

Atvažiavo seni pažįstami leningradiečiai – Sermanas3 ir Zernova4, dabar jau gyveną Izraelyje. Su jais ir Worthu buvome Hollywoode. Itin mieli žmonės.

Balandžio 11 d.

Na, jau ir Garuckas tardomas (žinia „Drauge“).

Balandžio 12 d.

Bandau skaityti su studentais kalbos reikalui Justino Marcinkevičiaus „Mindaugą“. (...).

Labai įdomūs (bent man) Dovlatovo „memuarai“ žurnale „Время и мы“: ištisai pažįstamų pavardės.

Balandžio 13 d.

Greitomis parengęs pranešimą Kavolio seminarui, skrendu į Milwaukee.

Balandžio 14 d.

Milwaukee – didžiulis bažnytkaimis prie ežero. Buvau Lingio5 paskaitoje, primenančioje psichoanalizės seansą (phalloso ir panašių dalykų garbinimas Artaud ir iš dalies Bachtino stiliumi). Entuziastiškos moterėlės užsirašinėja kožną žodį. Atrodo kaip Suvieko davatkos, jaunam vikarui atvykus.

Balandžio 15 d.

Skaičiau prastą pranešimą; dar prastesnį skaitė Ogibeninas6, kuris čia, Amerikoje, iš viso daug ką nuvylė. Tipiškas tuščiažodžiavimas. Bet privačiai su juo maloniai šnekučiavomės.

Balandžio 16 d.

Mano knygelės pristatymas Chicagoje. Žmonės išpirko gal 50 egzempliorių.

Balandžio 17 d.

Vėl namie.

Gajauskas gavo 10 metų. Bejėgiška neapykanta smaugte smaugia: nieko nepadarysi, ir joks Carteris čia nepadės.

Bandysime New Yorke su Liuda [Aleksejeva] vis dėlto organizuoti jam kokią paramą.

Balandžio 18 d.

Liuda [Aleksejeva]: „Dvylika metų dalyvauju judėjime – ir, kiek atsimenu, visada buvo pojūtis, kad reikalai labai blogi. O juk šį tą nuveikėme.“

Balandžio 19 d.

Mačiausi su prof. Guču, besilankančiu Amerikoje. Šimtaprocentinis nacionalistas (...).

Balandžio 20 d.

Itin įdomus rinkinys „Память“7; vertingiausias bene straipsnis apie Mokslų akademiją.

Balandžio 21 d.

Skambino [amerikiečių žurnalistas Alfredas] Friendly: prašysiąs interview.

Niujorko gatvė. Žibuoklės Martinaitytės nuotrauka
Niujorko gatvė. Žibuoklės Martinaitytės nuotrauka

Balandžio 22 d.

Nuovargis. Parašiau tik tris tekstus radijui.

Balandžio 23 d.

Įtampa ir nuovargis.

Balandžio 24 d.

Semiotikos kursas juda, nors ir ne per geriausiai.

Balandžio 25 d.

Gavau iš Čertkovo8 „Ковчег“9: dar skystesnis už „Аполлон-77“ pseudofuturistinių tekstų rinkinėlis.

Balandžio 26 d.

Įtampa, nuovargis, gėrimas.

Balandžio 27 d.

Su Raila įrašėme radijui naujus dia­logus. Anot jo, per karą Santa Monicoje gyvenęs Thomas Mannas – „ir kalbėjęs per radiją maždaug taip pat“. Na, dėl „taip pat“ nesiginčysiu.

Balandžio 28 d.

Įtampa, nuovargis.

Balandžio 29 d.

Daugmaž tas pat.

Balandžio 30 d.

Platus interview (paėmė Friendly).

Bus daugiau

 

1 Simonas Markišas (1931–2003) – rusų filologas emigrantas.
2 Rus. Nuleido.
3 Ilja Sermanas (1913–2010) – rusų slavistas emigrantas.
4 Ruf‘ Zernova (1919–2004) – rusų prozininkė emigrantė.
5 Alphonso Lingis (g. 1933) – lietuvių kilmės amerikiečių filosofas.
6 Borisas Ogibeninas (g. 1940) – rusų sanskritologas emigrantas.
7 Rus. „Atmintis“.
8 Leonidas Čertkovas (1933–2000) – rusų poetas ir filologas emigrantas.
9 Rus. „Nojaus laivas“.