Kitąmet Vilniui – 690

1323 m. didysis kunigaikštis Gediminas pasiuntė laišką Vakarų Europon, kviesdamas atvykti amatininkus ir pirklius – taip Vilnius, kaip LDK sostinė, pirmąkart įrašytas istorijon, taigi nuo šios datos ir skaičiuojamas jo garsas. Artėjantį jubiliejų priminė prieškario spauda –­ bevartant 1922 m. rugsėjo dienraštį „Lietuva“ į akis krito jau pradėtas švęsti Vilniaus 600-metis. Taigi gal ir mums jau laikas galvoti apie būsimą „Vilniaus jubiliejaus komitetą“? Ne, ne 2013-ųjų, bet 2023-ųjų šventei. Šio bei to galime ir iš savo pirmtakų pasimokyti – štai iš 1922-ųjų rugsėjo 27 d. dienraščio patiriame, kad jubiliejiniai metai „atidaryti“ ne tik pramogaujant, bet ir istorinę praeitį apmąstant. Turbūt nesame pamiršę, kokiame skaudžiame kontekste minėtas Vilniaus 600-metis. Siūlome anos dienos žinutę ir mūsų skaitytojams (kalba netaisyta).


 

Vilniaus Jubilėjaus Komitetas paduoda visuomenės žiniai, kad penktadienį rugsėjo 29 d. 5 val. po pietų Karo Muzėjuje rengiamas jubiliejinių metų atidarymas paminėjimui Vilniaus, kaipo Lietuvos sostinės, 600 metų sukaktuvių šiąja programa:

1.   Varpų muzika su orkestru (lauke prie Karo Muzėjaus);
2.   Paskaitos Muzėjuje:
    Prof. J. Yčas – apie Vilniaus įkurimą;
    D-ras J. Basanavičius – Vilnius lietuvių dainose;
    Kan.  J. Tumas – apie Vilniaus praeitį;
    Prof. M. Biržiška – „Aušros“ įkurimas ir nuopelnai;
    D-ras J. Basanavičius – „Aušros atsiminimai.
3.   Simfoninio orkestro koncertas.                            

Draugai