Kronika Nr. 3454

Ukrainos BBC kanalas „Metų knyga" paskelbė Lietuvoje gyvenančio rašytojo Jaroslavo Melniko romaną „Далекий простiр" („Tolima erdvė"). Komisija knygą apibūdino kaip distopiją apie laisvę matyti – ištrūkti iš aklųjų pasaulio, tapti matančiu. Ukrainiečių kalba šį antiutopinį filosofinį romaną išleido tarptautinei korporacijai „Bertelsmann AG" priklausanti Ukrainos leidykla „Клуб Семейного Досуга". Lietuviškai knyga pasirodė 2008 metais (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla). Vaikų literatūros kategorijoje geriausia išrinkta Marianos ir Taraso Prochasko knyga „Хто зробить сніг?" („Who will Make the Snow"). Ukrainos BBC geriausias ukrainiečių autorių knygas renka nuo 2005-ųjų. Pernai J. Melniko prozos rinkinys „Skambink man, kalbėk su manimi" buvo patekęs į penketuką.


Gruodžio 13 dieną, sulaukęs 92 metų, mirė Gruzijos literatūros klasikas Čabua Amiredžibis (g. 1921). Visa jo šeima patyrė Stalino represijas: tėvas 1938 m. buvo sušaudytas, motina ištremta į gulagą. 1944 m. balandį už dalyvavimą antisovietinėje studentų veikloje suimtas ir Č. Amiredžibis. Nuteistas 25 metams kalėti, jis triskart bėgo iš lagerio. Atšilimo metais pradėtos leisti jo knygos: novelių rinkinys „Mano dėdė – batsiuvys" (1963), „Jaučio išpažintis" (1964), apysaka „Georgijus Burdulis" (1965) ir kt. Labiausiai Č. Amiredžibį išgarsino romanas „Data Tutašchija". Yra gavęs daug literatūrinių premijų, tarp jų ir prestižinę Šotos Rustavelio premiją. Č. Amiredžibio kūrybą į lietuvių kalbą yra vertusi Violeta Šoblinskaitė Aleksa, Robertas Keturakis.


2014 m. spalio 16–19 d. Berlyne vyks 7-asis, kas dveji metai rengiamas, poezijos filmų festivalis „Zebra", kuriame rodomi geriausi naująsias medijas, literatūrą ir kiną jungiantys trumpametražiai poezijos filmai iš viso pasaulio. Prizinis fondas siekia 13 000 eurų. Paraiškas ir filmus galima siųsti iki 2014 m. balandžio 25 d. Daugiau informacijos: www.literaturwerkstatt.org/de/zebra-poetry-film-festival/home-zebra-poetry-film-festival/, www.zebra-award.org


Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino 3-ojo laipsnio medalis

Įsteigta ra­šy­to­jo Gri­go­ri­jaus Ka­no­vi­čiaus li­te­ra­tū­ri­nė pre­mi­ja. Kas­met ji bus ski­riama rašy­to­jo gim­to­jo Jo­na­vos mies­to gim­na­zis­tams. Me­niš­kiau­siai is­to­ri­nius Jo­na­vos tau­ti­nių mažu­mų gy­ve­ni­mo pėd­sa­kus sa­vo ra­ši­niuo­se at­spin­dė­sian­tys mies­to bei ra­jo­no moks­lei­viai galės pre­ten­duo­ti į sa­vo kraš­tie­čio, vie­no žy­miau­sių ir pro­duk­ty­viau­sių šiuo­lai­ki­nių žy­dų rašyto­jų G. Ka­no­vi­čiaus pre­mi­ją. Ini­cia­ty­va ją įsteig­ti pri­klau­so li­te­ra­to, jau du de­šimt­me­čius gy­ve­nan­čio Iz­rae­ly­je, šei­mai. Ji skirs ir di­džią­ją pre­mi­jai nu­ma­ty­tų lė­šų da­lį – kas­met 7000 litų. Pa­gal nuo­sta­tus pir­mo­sios vie­tos laimėto­jui bus įteik­tas 2500 li­tų do­va­nų če­kis. G. Ka­no­vi­čius – Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės ir Izraelio ra­šy­to­jų są­jun­gos pre­mi­jų lau­rea­tas, Ru­si­jos „Boo­ke­rio" pre­mi­jos no­mi­nan­tas. 1995 metais ra­šy­to­jas bu­vo ap­do­va­no­tas Di­džio­jo Lie­tu­vos ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no 3-io­jo laips­nio ordi­nu.


Gruodžio 16 d. Vilniaus rotušėje antrą kartą buvo įteikta Skirmanto Valiulio premija. Šiais metais premija už fotografijos sklaidą, tyrimus apie fotografijos meną įteikta menotyrininkei ir kuratorei Agnei Narušytei. Fotomenininkų sąjungos premija įteikta ilgametei Panevėžio fotografijos galerijos vadovei Marijai Šileikaitei-Čičirkienei. Fotografas Vaclovas Straukas apdovanotas už viso gyvenimo nuopelnus. Už metų kūrinį pagerbtas fotografas Gytis Skudžinskas už šiemet išleistą fotografijų leidinį „Albumas". Fotomenininkų sąjungos garbės nario vardai suteikti Alvydui Lukiui ir Jonui Strazdauskui.


Gruodžio 13 dieną Vilniaus mokytojų namuose įvyko moksleivių mažosios prozos konkurso „Gyvenimas – tai sapnas" nugalėtojų apdovanojimų vakaras ir almanacho pristatymas. Konkursą surengė leidykla „Edukologija". Buvo gauta daugiau nei pusšimtis moksleivių darbų. Konkurso komisija išrinko 3 geriausius kūrinius ir 10 darbų, kurie yra verti paskatinti. Leidykla „Edukologija" šiuos trylika atrinktų kūrinių išspausdino konkursui skirtame moksleivių kūrybos almanache. Pirmąsias 3 vietas laimėję jaunieji rašytojai leidyklos buvo apdovanoti ir piniginiais prizais. I vietą laimėjo Judita Gurnevičiūtė (Alytaus Jotvingių gimnazija), II vieta –­ Agnė Beresnevičiūtė (Vilniaus Pilaitės gimnazija), III vieta – Dovydas van Gucht (Druskininkų Ryto gimnazija).

 

Draugai