Lietuvos rašytojų sąjungos Suvažiavimo rezoliucija

Lietuvos Respublikos Prezidentei J. E. Daliai Grybauskaitei
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei Loretai Graužinienei
LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui
LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto Pirmininkei Audronei Pitrėnienei
LR kultūros ministrui Šarūnui Biručiui

Lietuvos rašytojų sąjungos Suvažiavimo
R E Z O L I U C I J A

1. Kultūra yra prioritetinė visų valdžių veiklos sritis, o menas –­ aukščiausia tautos kūrybiškumo išraiška, perteikianti per amžius susidariusią kolektyvinę pasaulėjautą, kuri vien savo unikalumu gali praturtinti globalėjantį pasaulį, liudyti apie mūsų istorinę egzistenciją ir užtikrinti galimybę tautai išlikti.

2. Lietuvių literatūra, įvairių žanrų lietuvių autorių kūryba, kaip žodinė meno išraiška, turi būti visokeriopai remiama ir ypatingas dėmesys skiriamas lietuviškų knygų vertimui į užsienio kalbas, kad kuo plačiau pasklistų per amžius sukaupta dvasinė patirtis.

3. Kuo svariau turėtų būti remiama kultūrinė spauda, kurioje rašytojai ir kritikai spausdina savo kūrybą. Jiems turi būti mokamas atitinkamas honoraras, nes dažnam rašytojui tai esminga pragyvenimą užtikrinančių pajamų dalis.

4. Prieš daugiau nei metus, 2014 m. vasario 26 d., Lietuvos Respublikos kultūros ministras patvirtino Nacionalinę literatūros programą. Deja, iki šiol lėšų jai neskirta. Maža to, nematyti ir pastangų vykdyti Programoje suformuluotus uždavinius pasitelkus esamus biudžetinius šaltinius.

5. Sprendžiant Literatūros programos pirmosios strateginės krypties uždavinius – „remti literatūros kūrėjus, sudaryti jiems sąlygas kurti ir tobulėti" bei „sudaryti sąlygas kryptingam literatūros kritikų ugdymui remiant ilgalaikes kultūros, literatūros leidinių programas", reikia kuo efektyviau pasitelkti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą. Tereikia Bendruosiuose SRTRF konkurso nuostatuose, kuriuos rengiasi tvirtinti LR Vyriausybė, padidinti minimalią Kultūros ir meno leidinių programai tenkančią fondo dalį ir suderinti kultūros ir meno leidinių finansavimo schemą su Europos Komisija.

6. Dabartiniame SRTRF konkurso nuostatų projekte siūloma iš viso nebenustatyti Visuomenės informavimo įstatymo numatytų programų kvotų, o tai kelia pavojų ir kultūros bei meno leidiniams, ir Fondo veiklos skaidrumui apskritai. Negana to, Lietuvos kultūros taryba, kuri iki šiol gelbėjo nepakankamai Fondo finansuojamus periodinius leidinius, pranešė daugiau jų neberemsianti. Dėl tokių sprendimų kultūros leidiniai gali iš viso nustoti egzistuoti.

7. Dėl antrosios strateginės krypties – skatinti skaitymą, sudaryti geresnes sąlygas skaitytojams susipažinti su turtinga pasaulio literatūra – kur kas didesnį indėlį privalo įnešti Kultūros taryba, teoriškai disponuojanti didesniu biudžetu nei buvęs Kultūros rėmimo fondas, tačiau įvairių sričių, tarp jų ir literatūros, projektams skirianti kur kas mažiau lėšų, nei anksčiau skyrė KRF ar biudžetinė Kultūros ministerijos literatūros leidybos programa. Mums žinoma, kad Kultūros taryba nepagrįstai priversta finansuoti iš to paties biudžeto Kultūros ministerijos biudžetines programas, kurioms anksčiau buvo skirtas atskiras finansavimas. Be jokio pagrindo priskyrus Kultūros tarybai finansuoti daugybę anksčiau iš Kultūros ministerijos biudžeto finansuojamų sričių, kiekvienų metų literatūros projektų finansavimas tapo labai netolygus ir neprognozuojamas, taip pat nepakankamai lėšų skiriama bibliotekų fondams komplektuoti, bibliotekos neskatinamos įsigyti daugiau nacionalinės literatūros kūrinių.

8. Nacionalinei literatūros programai turi būti skiriamas tikslinis finansavimas arba bent sudarytos sąlygos efektyviai panaudoti esamas finansavimo priemones šiai Programai įgyvendinti.

2015 m. balandžio 10 d.