Lobyno ateitis

Nuspręsta tęsti knygų seriją „Lietuvių literatūros lobynas".

Lietuvių rašytojų sąjungos leidykloje 2014 02 12 posėdžiavo Visuomeninė redaktorių taryba, kuri buvo sudaryta 2004 11 17 knygų serijos „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius" formavimo darbams. 30 tomų serija baigta leisti 2012 m. Jos mecenatai – Česlovas ir Ramūnas Karbauskiai – pranešė, kad toliau rems sistemingą lietuvių literatūros palikimo leidybą ir paskatino serijos plėtotę. Nuspręsta pridėti 12 tomų iš XX a. lobyno ir maždaug tiek pat tomų iš XVI–XIX a. Iš tiesų šis darbas jau pradėtas, 2013 m. išleista Jurgio Baltrušaičio knyga „Dulkės ir žvaigždės", 2014 –­ Kristijono Donelaičio „Metai ir pasakėčios", rengiama Pauliaus Širvio rinktinė. Į knygų serijos rengimo tarybą, kurioje darbavosi Viktorija Daujotytė, Algis Kalėda, Česlovas Karbauskis, Petras Palilionis ir Valentinas Sventickas, pakviesti dar Mindaugas Kvietkauskas ir Vytautas Martinkus.

Serijos „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius" papildomus tomus, be dviejų minėtųjų, nutarta skirti Juozo Apučio, Ričardo Gavelio, Sigito Gedos, Kazio Jankausko (romanas „Vieškelyje plytų vežimai"), Broniaus Krivicko, Algimanto Mackaus, Justino Marcinkevičiaus, Marcelijaus Martinaičio, Nijolės Miliauskaitės, Jono Strielkūno kūrybai.

Serijoje „Lietuvių literatūros lobynas", kaskart nurodant atitinkamą šimtmetį ir šiek tiek pakoregavus apipavidalinimą, numatyta išleisti daugiausia XIX a. rašytojų: tai Antanas Baranauskas, Simonas Daukantas, Liudvikas Jucevičius, Vincas Kudirka, Motiejus Valančius, kai ką ketinama grupuoti, pavyzdžiui, rengti tomą „Žemaičių poezija" (sąlygiškas pavadinimas Dionizo Poškos, Simono Stanevičiaus, Silvestro Valiūno kūrybai aprėpti), antologinę knygą, kurioje būtų Antano Strazdo, Prano Vaičaičio, Antano Vienažindžio, Andriaus Vištelio-Višteliausko, Jurgio Zauerveino poezijos. Komisija į lobyno visumą įtraukia tokius Lietuvai ir lietuvių literatūros raidai svarbius rašytojus, kaip Adomas Mickevičius, Jozefas Ignacijus Kraševskis (dėl pastarojo tebediskutuojama), Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Bus ir XVI amžiui skirtas tomas: Martynas Mažvydas, Stanislovas Rapolionis, Abraomas Kulvietis.

Knygų parengimo darbai, ypač ankstesnių laikotarpių literatūros, nėra lengvi ir paprasti, taigi redaktorių komisija ir leidykla turės bendradarbiauti su kvalifikuotais specialistais iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, iš universitetų. Bus tęsiamos pastangos deramai leisti kuo autentiškesnes kūrinių redakcijas ir lakoniškai jas komentuoti. Mecenatus jaudina knygų serijos sklaida, mokymo įstaigų aprūpinimas serijos leidiniais. Tikimasi ir skaitytojų, ir bibliotekų dėmesio gimtosios literatūros lobiams.

Valentinas Sventickas