Nepamirškite užsiprenumeruoti!

Nepamirškite užsiprenumeruoti savaitinio žurnalo

Mūsų indeksas 5233

Prenumeratos kaina (su pašto išlaidomis):
mėnesiui – 13 Lt, ketvirčiui – 35 Lt,
pusmečiui – 70 Lt, metams – 140 Lt.

Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose
ir internete: prenumerata.post.lt;
redakcijoje: Mėsinių g. 4, LT-01133 Vilnius; tel. (8-5) 2126556,
el. paštu lmenas.info@takas.lt


Skaitytojams, gyvenantiems užsienyje, prenumeratos kainos:
pusmečiui – 65 eurų (75 USD), metams – 130 eurų (150 USD).
Čekius (money order) siųskite registruotu laišku į savaitraščio redakciją.