Vytautas Radžius

1925 11 09–2013 11 16

Iškilus išeivijos kultūros veikėjas į amžinuosius namus iškeliavo 2013 m. lapkričio 16 dieną, sulaukęs 88 metų.
Vytautas Radžius gimė 1925 m. lapkričio 9 d. Tūbiniuose, Šilalės valsčiuje, Tauragės apskrityje. 1943 m. baigė Šilalės gimnaziją. 1944–1947 m. studijavo Aichšteto ir Dilingeno filosofijos ir teologijos aukštosiose mokyklose. 1947–1949 Aichšteto lietuvių gimnazijoje dirbo mokytoju. 1949 m. atvyko į JAV ir tais pačiais metais su A. Geču subūrė vyrų chorą, kuris vėliau pasivadino Čikagos lietuvių vyrų choru „Vytis". Gyveno Marketo Parke, Čikagoje. Vienas pirmosios JAV ir Kanados lietuvių dainų šventės (1956) ir pirmosios JAV ir Kanados lietuvių tautinių šokių šventės (1958) organizatorių. 1974 m. Roosevelto universitete įgijo verslo vadybos ir buhalterijos bakalauro laipsnį. Buvo „Draugo" dienraščio pirmojo puslapio redaktorius ir administratorius, ilgametis laikraščių „Lietuvių balsas", „Dirva" redaktorius, literatūrinių konkursų, renginių, puoselėjančių lietuvių kalbą ir kultūrą, autorius ir organizatorius. Vytautas Radžius už ilgametį lietuvybės puoselėjimą apdovanotas Lietuvos Respublikos ordino „Už nuopelnus Lietuvai" Komandoro kryžiumi. 2003 m. apdovanojimą įteikė LR Prezidentas Valdas Adamkus.

Gediminas Markevičius
„Dirvos" redakcija