Tomas Dirgėla. Alučius ir sveikata. Alus ir sveikata.

„Beprotybė – irgi išsilavinimas..."
Žmogus, pakirdęs iš miego


 

Alučius ir sveikata.

Visi būrai ir ponai taria, kad alučius yra gerti sveika.

Kaimynka, kiemą rečiu palikus, su draugala smalstumą ima,
Šaltyšius su sav žiupone, svodbą atšokę, šlovną alučių vitoja,
Tėvai irgi tetėnas pyvą, gyvatoj sulindę, visą nedėlią rykauja,
Vaikinis, slūginę apsikabinęs, skinkį dideliais malkais geria,
O giltinė po ašmo ąsuočio yna, kad iš būrų reik juką pasidaryti.

Ir džiaugias būrai ir ponai papus turėdami irgi dužais virsdami,
Sav kepenas ir pautus gausiai mylimu gėrimu vaišindami,
Mokėdami cimbolais žaisti, nors niekad prie jų nei nesilietė.

Kai pristoka alučiaus irgi pyvo, visi apmauduoti ima,
Ir dukinėti praded, katgizmą kakaliui įmesdami,
Kas su kucium, kas su pūčka ar skaurada razbajų praded,
Kas rėžtu ant rupuižes irgi ant savo vemalų, keikestį leisdams, krenta,
Bet žino kožnas būras ir ponas, kad alučius yra gerti sveika!

Ir tu nebūk būrpalaikis bloznas ar koks bostras,
Savo gyvatoj vietoj ėdesio alučiaus turėk, o ne griko!
Būk šaunas ir liūbyk stuopom tą smalstumą,
Kaip tūlas būras ir pons tą sveikatos šaltinį vožyja!

gn paišas

Alus ir sveikata.

Visi ūkininkai ir ponai sako, kad alų gerti yra sveika.

Kaimynė, vietą prie sodybos pavertusi apleistu dirvonu, su drauge gardumyną vartoja,
Seniūnas su savo ponia, vestuvėse atšokę, šlovingą alų į kito sveikatą geria,
Tėvai ir tetos vyras pirktiniu alumi, gyvenamojoj vietoj sulindę, visą savaitę džiūgauja,
Vaikinas, tarnaitę apsikabinęs, silpną alų dideliais gurkšniais geria,
O giltinė po aštunto ąsočio baubia, kad iš ūkininkų reikia kraujinę sriubą išsivirti.

Ir džiaugiasi ūkininkai ir ponai, krūtis turėdami ir storais virsdami,
Savo kepenis ir vyriškas sėklides mylimu gėrimu vaišindami,
Mokėdami cimbolais groti, nors niekada su jais net negrojo.

Kai pritrūksta alaus ir pirktinio alaus, visi ima graužtis,
Ir pradeda dūkti, katekizmą įmesdami į krosnį,
Kas su pagaliu, kas su šautuvu ar keptuve pradeda muštynes,
Kas kūlvirsčia ant rupūžės arba ant savo vėmalų besikeikdamas nukrenta,
Bet kiekvienas ūkininkas ir ponas žino, kad alų gerti yra sveika!

Ir tu nebūk neišmanėlis ūkininkėlis ar koks netikęs vaikėzas,
Savo gyvenamojoj vietoj vietoje maisto turėk alaus, o ne grikių!
Būk šaunus ir mėk indais tą gardumyną,
Kaip dažnas ūkininkas ir ponas tą sveikatos šaltinį brangina!