Užuojautos

Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoją mokslo reikalams prof. Aušrą Martišiūtę-Linartienę dėl mylimo Tėvelio mirties.
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojai

Mirus Juozapui GIRDZIJAUSKUI, nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius ir gimines.
Lietuvos rašytojų sąjunga