Marija MACIJAUSKIENĖ

Džojos Barysaitės nuotrauka

*
Smengu į miegą
Kaip kūdikis
Baltuos sapnų vystykluos.

Aplink sukinėjas
Rudenys ir šalnos
Jau dega žvakes...

Kam man tos liūtys
Ir vėtros, tie būgnai
Griaustinių rūsčių?!

Smengu į miegą
Kaip kūdikis
Baltuos sapnų vystykluos.

 

2013 08 24

 

*
Tokios erdvės!
Tik šulinio svirtys
Dar girksi...
Tik svirne sūpuojamas
Vaikas...

Ar paniekinta
piemenaitė rauda...

 

2013 11 24

 

*
Tas lakmuso popierėlis
– atmintis,
Įkibus kaip vanagas
Drasko kiekvieną narelį,
Daužo plytas, ant kurių stoviu,
Kad liktų tik skaldos, tik
Skeveldros ... Kas buvom, –
po kojom...

 

2013 11 14

 

*
Rodos, varva per medžių
Šakas ta žaluma kaip
Tirštas ir lipnus medus.
Ankstyvas rytas laižosi
Pirštus, ir pienės, ir paukštyčiai...
O žaluma vis liejasi aplink, –
Greit užvaldys papuvusį
Nuo melo miestą.

Varva
Ir varva
Sáulėton gūžton.

 

2013 09

 

*
Vėjas šmirinėja
Tarsi apuokas vakare.
Ir siautęs, šėlęs,
Grūmodamas gatvėms
Ir namams, nudraskęs
Medžių kepures,
Pasislėpė už lango.
O gal kur už tvoros
Dar tyko. Bet, sako,
Dubury kaip pinigas
išnyko.

 

2013 10 16–17

 

Nuotaika. Ruduo

Ruduo kaip dabita
Vis rūbą keičia. Jis –
Pertekęs; jo spintose –
be skaičiaus...

Ir kai be saiko
Ima siausti su audra,
Visus turtus išbarsto.
Ir lieka plikas kaip skurdeiva,
Kaip prasigėręs nẽvala papaikęs
Pilkam rūke, pilkam
Laike paskendęs.

 

2013 10 08

 

*
Sapnas nuo miego
Atskyla ir rieda
Kaip gniutulas sniego.
O gal sviedinys...

Į ryto dar spengiančią
Tylą įvirtęs jau pjauna sunkus
Traukinys. Ir bėgiai
Dejuoja, ir svirtys,
Tarytum benamis
Ir girtas lakstytų
Po seną pūškuojančią,
Stenančią pirtį...

Vėl pakelia traukinys
Ienas...Užgriūva kaip
Sniegas galingasis miegas.

 

2013 12 21

 

Nuotaika

Ūkauja pelėda,
Lapkričio pabugus.

Sklendžia paskutinis
Lapas nuo senos obels.

 

2013 01 14

 

Iš ciklo „Vaikystės Laimės vartai"

 

*
Eglės jaunos, eglės miško
Pakrašty tartum
„Kepurinėj" lenktųs.
Virš griauzdėto
Kruojos kranto
Kyla ūko
Debesys tiršti...

Eglės jaunos
Miško pakrašty...

 

2014 01 14

 

*
Kai kalnai Lotaringijoj,
Tarsi apvirtę miškai,
Ir paskutinį spindulį
Nuraško naktis...

Ta pakrantė, kur lijo
Ir lijo, balta sniego
Suknia skraidė mergaitė.

 

2013 11 22