Užuojauta

Mirus dailininkei GENOVAITEI NARKEVIČIENEI, nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga