Užuojautos

Mirus rašytojui Jonui MIKELINSKUI, nuoširdžiai užjaučiame velionio artimuosius ir gimines.
Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba

Mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame rašytoją Vidmantę Jasukaitytę.
Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba