Užuojautos

Mirus rašytojai Ritai VINCIŪNIENEI, nuoširdžiai užjaučiame velionės artimuosius ir gimines.
Lietuvos rašytojų sąjunga

Mirus mylimai Mamai, nuoširdžiai užjaučiame rašytoją Petrą Dirgėlą.
Lietuvos rašytojų sąjunga