Retro. Redakcijų laiškai Jonui STRIELKŪNUI

„Kai (at)einu su žmona, pamatau dvigubai daugiau žmonių.“
Iš pokalbių redakcijoje (E. G.)


Politinis-visuomeninis ir literatūrinis iliustruotas žurnalas
„Tarybinė moteris"

Nr. 862 1958 m. birželio 28 d.

Drg. Strielkūnai,
Paskiros Jūsų eilėraščių mintys neblogos (pavyzdžiui, apie vasaros drabužius), tačiau jiems stinga pagrindinės vedamosios linijos, kuri būtina kiekvienam kūriniui. Taip pat savo mintis Jūs dažnai reiškiate labai neaiškiai, pavyzdžiui:
„O ant kranto suknelės jos (?) margos,
Prisagstytos rugpjūčio gėlių.
Jas pamiršus pliuškenas ji, nardo.
O kur ji – ten šimtai spindulių".
Neįdomus ir neartimas skaitytojui bus eilėraštis „Motina". Tai grynai asmeniniai samprotavimai.
Nemaža priekaištų galima pareikšti eilėraščių kalbai, kuriai Jūs skiriate maža dėmesio. Labai silpni ir eilėraščių rimai. Jūs dar turite gerai pasimokyti literatūros teorijos, nuolat skaityti ir studijuoti žymiųjų poetų kūrinius.
Eilėraščių žurnale nespausdinsime. Su linkėjimais.

Skyriaus vedėja (L. Aleknavičienė)