Užuojauta

Mirus skulptorei Albinai Vandai VERTULIENEI, nuoširdžiai užjaučiame gimines ir artimuosius.
Lietuvos dailininkų sąjunga