Vienas eilėraštis


Alfonsas Jonas Navickas. Slėnis

2017-05-24 21:23:39

Į slėnį saulė liejosi baugi ir kruvinaLengvai sūpavos valtys apaštalų senųjųIr verkiančių gimdyvių pranašystės sklido(Seniai jau buvo baigtos visos metų sėjos)Ir spinduliuojančiam fone rimties su atspindžiuSusituokė du pralekiantys paukščiaiIr upės vis pilnėjo nuo žvaigždžių gausosTrobelės mažos nuo sapnų aukštyn pakiloKeliai lyg angys slėpės toliuosSeniai jau pažintos tiesos ir melo duonos;Tik mėnuoKylantis vis augoLyg obuolysSode. ...


Per paskutinį mėnesį rudens laikeApkartusio gyvenimo,Paskendęs liūdesy aš įžengiauĮ neturinčią vardo ir belapę girią.Ji buvo lig viršūnių apvožtaBaltu lyg pienasŪkanos stiklu. Pražilusiom šakomVarvėjo tyros ašaros, kuriomTik medžiai verkia, priartėjusŽiemai, naikinančiai visas spalvas. Staiga stebuklas atsivėrė – per saulėlydįNušvito debesynuose mėlynė,Ir tyras spindulys praslydo kaip biržely,Ir tyliai verkė medžių šakos žaliosIr būsimų dienų mano...


* * * Broviausi per tą sapnąsunkiaiį nubudimąšiltais ašarų žodžiųupeliaisėjo pas mane motina Nebijok žemėj esi sakiauniekas tavęs jau nenuskriaus nesužeis nepalies motina su ta baimeglaudėsi prie manęs nebijok žemėj esimany esi niekas tavęs nepaliesnesužeis nepažemins broviausi per tą sapną sunkiaipriešais mane stovėjo Šešėlis   Iš lenkų kalbos vertė Rimvydas Strielkūnas   ...


Sylvia Plath. Tėveli

2017-05-03 18:45:03

Nesutinki, nebetinki,Juodasis bate, tu daugiau,Tavy it pėda gyvenauTris dešimtis metų, balta ir skurdi,Vos drįsdama įkvėpti ar Apčy. Tėveli, turėjau tave nužudyti.Bet mirei anksčiau, nespėjau –Lyg marmuras sunkus, lyg Dievo pilnas maišas,Lyg statula pamėkliška vienu nykščiuKaip San Fransisko ruonis – pilku, dideliu, Ir gálva, siekiančia net išgamą Atlantą,Kur mėlyna užliejama pupelių žalumuŠalia gražiosios Nausetos.Aš melsdavausi, kad atgytum tu.Ach, du. Vokiečių kalboje, Lenkijos mieste,Suly...


Tyehimba Jess. Gailestingumas

2017-04-26 19:12:30

karas kalba nakčiasudraskytų vaikų lūpomis,jo kakta – iš plastito,kvėpavimas – naikintuvų;karas prabyla ir auštant,švelniai švabžda pinigais,lenkia banknotą po banknoto.jis kalba reklamųmuzikoje tarp žiniųir naujienų, tada užgiedanacionalinio himno balsais.jo žingsnis žvanga purvinomis monetomis,jo ranka – gausybė nutrauktų rankų,jo plaštaka – iš trūkstamų pirštų,prarastos rankos bigėsiekia dangaus, pėdarausia mirusiems apk...


Henri Michaux. Didysis smuikas

2017-04-19 16:07:55

Mano smuikas – didelis smuikas-žirafa;juo grodamas kabarojuos aukštyn,krūpčioju nuo jo gergždimo,šokinėju ant jautrių stygų,vulgarių troškimų alkstančio pilvo,kurio nieks niekada nepasotins,lekiu didele sielvartinga medine širdim,kurios nieks niekada nesupras.Mano smuiko-žirafos dejonė slogi,susireikšminus, sakytum, tunelis;iš pažiūros jisai susikrimtęs, rūstus, užsidaręstartum stambios godžios žuvys vandenų gelmėse,ir visgi kažkur galvoje rusena v...


Jevgenij Jevtušenko (1932–2017) Kūryba tarsi tiltas pakylėtasaukštai virš žemės tarp dviejų krantų.Tik vienas būdas mirčiai nugalėtiesi, kūryba, nors ir keista, tu. Poetai mirdami žaviai pražysta.Tik vergetoms mirtis yra mirtis,o štai poetui tai antra jaunystė,jau amžina gyvavimo skirtis. O praeitis tarsi paskendęs miestas,kur tebeskamba varpas įstabus.Akmuo, į praeitį atsainiai sviestas,atgal Vijono švystelėtas bus. Ten praeitis į jaunus veidus žeria...


2017 m. kovo 26 d. – 125-osios Walto Whitmano mirties metinės Dangiškos mirties šnabždesiai, jų šnaresį girdžiu,Nakties šneka, chorai pranašų,Žingsniai, kylantys lengvai, paslaptingi vėjai, pažeme skriejantys,Vilnys nematytų upių, srovė per amžius tekanti,(O gal tai ašarų klanai? Beribiai žmogaus ašarų vandenys?)Regiu, žvelgdamas dangop, debesų didžius masyvus,Tyliai, lėtai, gedulingai banguojančius,Tarp jų – niūri, pritemus žvaigždė ...


Kęstutis Navakas. abėcėlė

2017-03-22 19:31:29

kaip nustebome radę a    kas po to? negi kitos raidės?o mums noris kalbėt bet ką    ir skaityti bet ką gerai nes mes jau skaitom trejus metus    tris sekundes plius šimtą žodžiųjau pradingome metuos tuos    bet kas nors mus atkurs iš suodžių ar iš švino seilių piršte    jis ten lieka nuo seno šriftonežinau kuriame krašte    nežinau kurioje jo kriptoj mes g...


Draugai